Aleix and Mariona's House Penthouse renovation , St Joan Abadesses, 2017

PREMIS

Premis Comarques Gironines 2017 - FINALISTA

PUBLICACIONS

Tectónica Blog - veure article

Divisare - veure article

Plataforma Arquitectura - veure article

Metalocus - veure article / click here for english version

GOOOOD -  (Chinese)   这里

Promotor
Família Caballeria Tor

Superfície construida
46 m2

Col·laboradors
Marc Busquets, Arq. Tècnic

Data
2017

Fotògraf
Adrià Goula

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española o english vers.

Panell Premis Comarques Gironines 2017 - issuu

Sau Taller d’Arquitectura was asked for a refurbishment project from Aleix and Mariona who wanted to renovate their 39 sqm flat in Sant Joan de les Abadesses. The concrete beam ceiling was deteriorated and the roof components could not assure a proper sealing neither the desired climate performance. Based on these premises the intervention completelly renew the roof and the structure will be solved with only one element, the Pratt beam which will support the prefabricated panels of the new roof and those that conform the mezzanine floor. This way the section of the flat is recovered as well as 19 sqm of mezzanine floor are gained.

In this way, the toilet, the kitchen and the common stairs are found next to the north dividing wall and under the mezzanine floor. The suite and a studio/dressing room is located on the mezzanine floor, these rooms are given plenty of light and ventilation through the roof. Throughout the south façade we find a double height space with nice views and sunlight the whole day, in this space the dinning and the living rooms are located.

In addition, there was the aim of improving the space sense. This was achieved placing glass in some parts of the Pratt beam to create new lines of sight through the spaces, also a new window was built which improves the light and sights of the flat. In regards to the material aspect, the most neutral materials like glass and wood have been chosen in order to not to overload the space.

The ultimate objective is to create an unpolluted space where its users are the ones who give the place its personality.


Sau Taller d'Arquitectura va rebre l'encàrrec d'un projecte de reforma d'Aleix i Mariona que volien renovar el seu pis de 39 m² a Sant Joan de les Abadesses.

El programa funcional

El projecte comença com a una simple reforma interior d’un pis de 39 m2 a la tercera planta d’una finca a la vila vella de Sant Joan de les Abadesses.
L’Aleix i la Mariona són una parella de joves professionals que, tot i ser de tota la vida de sant Joan de les Abadesses, actualment viuen i treballen a Barcelona. Bàsicament se’ns planteja sanejar la distribució existent amb l’objectiu d’aconseguir un habitatge el màxim digne possible per passar els caps de setmana.

L’estructura com a estratègia de projecte: Una biga Pratt
En l’anàlisi de l’estat actual es va detectar el mal estat del sostre del pis. Es tractava d’un sostre de biguetes de formigó autoportants. Per altra banda tot el paquet de coberta i envans conillers tampoc garantien l’estanqueïtat ni el comportament climàtic desitjat.  Vista la situació, es va prendre la decisió de substituir el sostre i coberta per una estructura nova. Per a fer-ho es planteja una biga Pratt, aquest tipus d’estructura metàl·lica, a base de cordó superior, cordó inferior i diagonals, permet  alliberar de càrrega l’interior de l’edifici i solucionar amb un únic element l’estructura de coberta i de l’altell. És una solució en sec que resolt moltes del les problemàtiques en la rehabilitació d’edificis vells com aquest.

La secció defineix el projecte
Aquest és un projecte que es pot explicar des de l’aprofitament de la secció. El fet de substituir el conjunt sostre, envans conillers i coberta de panells sandvitx prefabricats ens permet aprofitar tot el volum i jugant amb les altures lliures interiors es guanya tot un altell a la part alta de la secció.
Així doncs, per una banda, a la mitgera nord, i sota l’altell, se situen l’escala comunitària (existent), el bany i la cuina. Aquestes són les peces més fixes i més estrictes pel què fa a la distribució. Al tenir-los a la mitgera ens permet pantinar sense massa complicació totes les instal·lacions. Per altra banda, podem apurar a 2,20m l’altura lliure guanyant altura a l’altell. A l’altell hi ha l’habitació i un vestidor/estudi, les peces més privades. Aquestes peces s’aprofiten de la llum i la ventilació a través de la coberta.
Per altra banda, a la façana sud i en doble altura queden el menjador i sala d’estar. Gaudeixen de vistes i llum tot el dia.

Objectiu: allargar les visuals
Al tractar-se d’un espai tan reduït un dels principals objectius del projecte era aconseguir tenir sempre dos o tres visuals que s’allarguessin des de l’interior fins a l’exterior.
Per aconseguir-ho s’ha obert una nova finestra i s’ha treballat amb vidres col·locats a la biga Pratt per aconseguir la relació entre les peces de la zona de dia i les peces de l’altell. Així, per exemple  quan un està al sofà o assentat a la taula del menjador pot veure la plaça i al carrer per dos o tres punts al mateix temps, i a través de l’estudi o a l’habitació, té visuals al cel. De la mateix manera, des de l’habitació o des de l’estudi a part de les vistes al cel per les obertures de coberta també hi ha relació amb al carrer i la plaça a traves de l’espai de dia.

Materialitat
Amb l’objectiu de no sobrecarregar l’espai s'ha treballat amb els materials el més despullats i neutres possibles, bàsicament fusta i vidre; deixant les parets existents enguixades i pintades.

Sau Taller d’Arquitectura was asked for a refurbishment project from Aleix and Mariona who wanted to renovate their 39 sqm flat in Sant Joan de les Abadesses. The...

Llegir més
Aleix and Mariona's House - 0
Aleix and Mariona's House - 1
Aleix and Mariona's House - 2
Aleix and Mariona's House - 3
Aleix and Mariona's House - 4
Aleix and Mariona's House - 5
Aleix and Mariona's House - 6
Aleix and Mariona's House - 7
Aleix and Mariona's House - 8