OCAitv Building Car services building, Alcorcon, Madrid, 2014

PREMIS

Premis COAM 2014

Premis NAN 8, Categoria eficiència energètica - FINALISTA

PUBLICACIONS

Metalocus - veure article / Metalocus (ENG) click here for english version

A10. New European Architecture / #60 issue - veure publicació

Via Construcción / #123 issuePromotor
OCAitv

Superfície construida
1495 m2

Data
2014

Fotògraf
José Hevia

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española

Llibre de projecte - issuu vers. catalana

When designing a car service building the main challenge is to organize two very different functional programmes. On the one hand, administrative area, essentially internal, which has the same requirements as any office building: internal flexibility to face future changes, working areas with natural light, appropriate temperature... On the other hand, the technical inspection service area, which is basically external and is a wide space divided by the service lines and their machinery.


Faced with this dichotomy, we came up with the idea of working with one building inside another.. The comfort level required for the service area is the minimum one compared to the building as a whole. Basically it has to guarantee shelter from the main meteorological agents (rain, wind...) . This requirement improves working conditions and protects the machinery. For that reason a general skin was designed to act as a first filter which will protect not only the service area but also the administrative module understood as a building in itself.


The whole skin is understood as one single façade, to sort it out cellular polycarbonate of 4 cm thickness was the choice for being a light material with low ecological footprint, easy to recycle, with high thermal performance and allows light to go through. 4 different intensities of blue tones are located along the façade depending on solar radiation, forming a gradual transition where darkest tones face south. Polycarbonate, apart from being a very light thermoplastic with a small ecological footprint and easy to recycle, gives very good thermal performance; it also lets natural light into the interior.


The dimensional requirements set by the inspection lines and the urban planning regulations of the industrial estate result in a volume of 25 metres wide, 30 metres long and 7 metres high. A 50 cm panel is used as a module to shape the façade. A light structure sits on square tubular profiles. This gives equitable hierarchy to the structural system and its covered with square pyramids made by boyd and rectangular profiles which are cable-stayed with 20mm diameter rebars working as a fink structure. An open area is left at the top of the pyramids to catch natural light and provide natural ventilation through the venturi effect.


The administrative area building which is located inside the polycarbonate skin has 2 levels and occupies the same space as one service line. This area is designed as well with metallic structure, with light decking plate slabs and to solve thermal comfort, internal walls are made by plasterboard with rock-wool insulation. Internal partitions are made by panels and screens giving huge space flexibility complemented with an access flooring for MEP. The floors are technical floors. All this in order to provide maximum flexibility in the future.


The functional programm is organized by levels of privacy: on the one side public open areas, like main reception or waiting area, and on the other side internal usage areas which can be divided into private (offices) and common (administrative and pantry). In both spaces, openings (doors and windows) go through the skin to rich the exterior. That way users can control the building from inside and enjoy public realm at the same time.


Un edifici d'inspecció tècnica de vehicles planteja el repte d'organitzar dos programes funcionals ben diferenciats. Per una banda, la zona administrativa, que dóna resposta a les mateixes exigències que qualsevol edifici d'oficines: una gran flexibilitat interna per adaptar-se a futurs canvis, llum natural a les zones de treball, una temperatura de confort apte per  treballar...

Per altra, hi ha la zona d'inspecció tècnica que és essencialment exterior. Aquest és un espai que, tot i ser molt ampli, queda fragmentat per les línies d'inspecció i les  màquines que les integren.

Davant d'aquesta dicotomia plantegem la idea de treballar amb un edifici dins d'un altre.

Entenem que l'exigència de confort que ha de complir la zona d'inspecció tècnica és el mínim comú denominador de totes les exigències climàtiques que ha de complir l'edifici. Bàsicament ha de garantir el resguard als principals agents metereològics (pluja, vent...) aconseguint un primer salt tèrmic que millori les condicions laborals dels inpectors i protegeixi la maquinària. Aquesta serà la primera pell, l'envolvent general: un filtre que protegirà no tan sols les 4 línies d'inspecció sinó que també el propi edifici d'administració, entès com un mòdul específic.

Tota la pell del conjunt s'enten com una sola façana, per resoldre-la s'utilitza policarbonat cel·lular de 4cm d'espessor. S'ha treballat amb 4 intensitats de blaus col•locats en funció de la radiació solar, formant així un degradat de més fosc a més clar anant de sud a nord. El policarbonat, a part de ser un termoplàstic molt lleuger amb una petjada ecològica petita i de fàcil reciclatge, dóna unes prestacions tèrmiques molt bones; a més a més, deixa passar la llum natural al seu interior.

Els requeriments dimensionals que marquen les línies d'inspecció i la normativa urbanística del polígon donen com a resultat un volum de 25 metres d'amplada, 30 metres d'allargada i 7 metres d'altura. La dimensió de 50cm del panell de façana és el que s'utilitza com a mòdul base. Es planteja una estructura metàl•lica de pilars tubulars quadrats de 170mm col•locats en una matriu de 10x10 metres. Aquests suporten unes piràmides construïdes amb perfils boyd i tubulars rectangulars, piràmides de base quadrada atirantades a mode d'estructura fink amb rodons metàl•lics de diàmetre 20mm. Al cap de la piràmide es deixen unes obertures que gràcies a la seva geometria, a més de donar llum natural, garanteixen ventilació per efecte venturi.

La zona administrativa és un edifici de dues plantes amb 30 metres de llarg i 5 metres d'amplada; un mòdul independent dins de l'envolvent, com una línia d'inspecció més. Construït amb estructura metàl•lica i forjats de xapa col•laborant garanteix el confort a través de parets de plaques de cartró guix i el corresponent gruix d'aïllament de llana de roca. Les particions interiors estan plantejades amb panells i mampares. Els paviments són terres tècnics. Tot plegat per dotar-lo de màxima flexibilitat en el futur.

El programa funcional s'estructura amb graus de privacitat: per una banda els espais oberts al públic, com la recepció o la sala d'espera i per altra, els espais d'ús intern que els podem dividir en espais privats i comuns. Com a privats entenem els despatxos i com a comuns zones d'office i administraves.

Tant als espais oberts al públic com als espais comuns d'ús intern, les obertures travessen l'envolvent i treuen el nas a l'exterior. D'aquesta manera els treballadors i els usuaris de l'edifici tenen control no tan sols sobre l'interior de la nau sinó que gaudeixen també del carrer i l'espai exterior.

When designing a car service building the main challenge is to organize two very different functional programmes. On the one hand, administrative area, essentially internal, which has the...

Llegir més
OCAitv Building - 0
OCAitv Building - 1
OCAitv Building - 2
OCAitv Building - 3
OCAitv Building - 4
OCAitv Building - 5
OCAitv Building - 6
OCAitv Building - 7
OCAitv Building - 8