Viladomat residencial Building 15 rental apartaments 259 Viladomat St., Barcelona, 2018

Promotor
Privat

Data
2018

Fotògraf
Aitor Estévez

The developer presents us with the challenge of designing a building with 15 rental flats in the Eixample district of Barcelona, with the specific requirement of not rejecting the classic Barcelona façade composition of balcony door and terrace.

In the first instance, priority was given to standardisation and structural simplicity with the aim of giving the building as a whole maximum flexibility. In the parallel to the façade, on one side, there are two structural lines, one on each one; and on the other, a central structural core made up of the ventilation courtyard, the lift and the staircase. On the perpendicular to the façade, a structural line on each patition wall and a central one. This decision, together with the layout of the facilities and the combination of the wet areas (bathrooms and kitchens), allows for total flexibility in the proposal. Thus, if necessary, and with almost no impact, in the medium/long term, all the typologies of the dwellings could be changed.

On the other hand, there is an important economic determining factor. Therefore, the decision was taken to use a conventional structure of concrete pillars and slabs with non-recoverable vaults, in order to achieve maximum savings in this area and to be able to allocate more resources to the façade.

The façade is designed as a conventional ventilated façade but occasionally, in order to provide more natural light inside the dwelling, the interior leaf is kept in glass while the exterior lets in light and air through the vertical slats in the manner of a lattice.   This solution has a double effect: from the outside, you have the sensation of seeing a façade formed by balconies and balcony doors that follow the classic composition of the Ensanche, but from the inside, the whole façade is made of glass, providing a high level of natural light to the different typologies.


As a result of the narrowness of the plot, it was impossible to create a central nucleus with two courtyards on both sides that would guarantee adequate ventilation for all the dwellings. This situation led us to choose to create a core of vertical connections made as compact as possible, leading to an exterior walkway. This walkway is the one that gives access to the 4 dwellings on each level. In this way the 2 one-bedroom dwellings, despite not enjoying the sunlight coming from the central courtyard, have crossed ventilation through the walkway. 


El promotor ens planteja el repte de projectar un edifici amb 15 habitatges destinats a lloguer a l’eixample de Barcelona, amb el requeriment específic de no renuncià a la composició clàssica de la façana barcelonesa de balconera i balcó.

En primer terme, es prioritza l’estandardització i la simplicitat estructural amb l’objectiu de donar al conjunt màxima flexibilitat. En la paral·lela a la façana per una banda, es plantegen dos línies estructurals, una a cada façana; i per altra, un nucli estructural central format pel pati de ventilacions, l’ascensor i l’escala. En la perpendicular a la façana, una línia estructural a cada mitgera i una de central. Aquesta solució, junt amb el traçat de les instal·lacions i l’agrupació del espais humits (banys i cuines), dona a la proposta una flexibilitat total. De manera que si és necessari, i gairebé sense impacte, a mitjà/llarg termini es podrien canviar totes les tipologies dels habitatges.

Per altra banda, existeix un condicionant econòmic important. Des d’aquest punt de vista, es pren la determinació de treballar amb una estructura convencional de pilars de formigó i llosa amb revoltons no recuperables, amb l’objectiu d’economitzar el màxim aquesta partida i poder destinar més recursos a la façana.

La façana està plantejada com a una façana ventilada convencional però puntualment, i amb l’objectiu de donar més llum natural a l’interior de l’habitatge, la fulla interior es manté de vidre mentre que l’exterior deixa passa la llum i l’aire a través de les lames verticals a mode de gelosia. Aquesta solució dona un doble afecte, des de fora, un té la sensació de veure una façana formada per balcons i balconeres que segueixen la composició clàssica de l’eixample, però des de dins, tota la façana és de vidre donant molta llum natural a les diferents tipologies.

Conseqüència de l’estretor de la parcel·la no es podia plantejar un nucli central amb dos patis a banda i banda que garantissin ventilació suficient a tots els habitatges. Aquesta situació ens porta a apostar per fer un nucli de connexions verticals el més compacte possible des d’on se surt a una passera exterior. Aquesta passera és la que dona accés als 4 habitatges de cada replà. D’aquesta manera els 2 habitatges d’una habitació, tot i no gaudeixen de la llum del pati central, tenen ventilació creuada a través de la passera.

The developer presents us with the challenge of designing a building with 15 rental flats in the Eixample district of Barcelona, with the specific requirement of not rejecting the classic...

Llegir més
Viladomat residencial Building - 0
Viladomat residencial Building - 1
Viladomat residencial Building - 2
Viladomat residencial Building - 3
Viladomat residencial Building - 4
Viladomat residencial Building - 5
Viladomat residencial Building - 6