Passeig del Remei apartments 19th century House renovation, Caldes de Montbui, 2021

PUBLICACIONS

METALOCUS - veure article / click here for english version 

Arqimaster (Argentina) - Veure article

Dwell - See article (ENG)

Promotor
Privat

Superfície construida
195 m2

Data
2021

Fotògraf
Andrés Flajszer

Més info:

Dossier de projecte - issuu vers. española , versió català o english vers.


Lara and Nani challenged us to consolidate and extend a house between party walls from the beginning of the 20th century in Passeig del Remei in Caldes de Montbui. The house had 3 façades. One on the street and to the east, clearly representative in character, with large windows and columns and with a clear classical symmetry; a second façade in the rear courtyard and to the west, with more functional windows, which give sunlight and ventilation to the rear spaces, renouncing the representativeness of a façade facing the street; and finally, a third, to the south. The approach consisted of separating the building from its neighbours by creating an entrance courtyard that also ensures sunlight throughout the day.

The total surface area is 195m2 divided into 135m2 of living space and 60m2 of courtyard. The ground floor construction and a covered skylight were in relatively good state: solid ceramic walls and ceilings based on metal beams and Catalan vault.

The proposed programme is to achieve 4 flats and a commercial premises. Understanding that the programmatic premise means increasing the initial surface area by 3 times and with the main objective of respecting the existing building, the decision was taken to locate the premises on the ground floor and covering the existing patio, giving independent access from the street and the possibility of enjoying the exterior space at the rear. This leaves the dwellings to the pre-existence, increasing the building area by one floor. In this way the orientation is taken advantage of, with one dwelling facing east and one facing west on each floor. Emphasis is placed on leaving the façades open for historical memory and ensuring maximum sunlight and natural ventilation.

In the centre is located a technical core where all the facilities and services, bathrooms and kitchens, accesses and vertical communications are included. A server space is planned and some served spaces are left free to the façade. The users will occupy the served spaces, transforming them into rooms, living rooms, studios, etc. according to their needs.

The tectonic strategy relates to the programmatic strategy: to preserve the existing volume by consolidating the masonry walls and reinforcing the floor slabs with a concrete compression layer. The thickness of the work and installations are concentrated in the centre of the volume and the new floor is planned with a wooden structure, releasing the pre-existence of structural responsibilities.


La Lara i en Nani ens plantegen el repte consolidar i ampliar un habitatge entre mitgeres de principis del segle XX al passeig del Remei de Caldes de Montbui. La casa gaudia de 3 façanes. Una al carrer i a llevant, de caràcter clarament representatiu, amb grans finestrals i columnes i amb una clara simetria clàssica; una segona façana al pati posterior i a ponent, amb finestrals de caràcter més funcional, donant llum i ventilació a les estances posteriors, renunciant a la representativitat pròpia duna façana a carrer; i finalment, una tercera, a sud. L’estratègia consistia en separar-se del veí creant un pati d’accés que a més a més garantia assoleig durant totes les hores del dia.

La superfície total és de 195m2 repartits en 135m2 d’habitatge i 60m2 de pati. La construcció de planta baixa i un badalot de coberta es trobava en relatiu bon estat: Parets de obra ceràmica massissa i forjats a base de bigueta metàl•lica i volta catalana

El programa que ens plantegen és aconseguir 4 apartaments i un local comercial. Entenent que la premissa programàtica suposa multiplicar per 3 la superfície inicial i marcant-nos com a principal objectiu respectar l’edificació existent, es pren la decisió de col·locar el local en planta baixa i cobrint el pati existent, donant accessibilitat independent des del carrer i possibilitat de gaudir de l’espai exterior posterior. Això deixa el habitatges a la preexistència augmentant-ne l’edificabilitat en una planta. D’aquesta manera s’aprofita l’orientació amb un habitatge a est i un a oest en cada planta, es prioritza deixar les façanes lliures per memòria històrica i per garantir màxim assoleig i ventilació natural.

Al centre es situa un nucli tècnic on s’inclouen totes les instal·lacions i serveis, banys i cuines, accessos i comunicacions verticals. Es projecta un espai servidor i es deixen lliures a façana uns espais servits. Els usuaris colonitzaran els espais servits transformant-los en habitacions, estars, estudis… ens funció de les seves necessitats.

L’estratègia tectònica té molt a veure amb la programàtica: Conservar el volum existent consolidant les parets d’obra de fàbrica i reforçant els forjats amb una capa de compressió de formigó. El gruix de l’obra i instal·lacions es concentren al centre del volum i la nova planta es planteja amb una estructura de fusta alliberant la preexistència de responsabilitats estructurals.

Lara and Nani challenged us to consolidate and extend a house between party walls from the beginning of the 20th century in Passeig del Remei in Caldes de Montbui. The...

Llegir més
Passeig del Remei apartments - 0
Passeig del Remei apartments - 1
Passeig del Remei apartments - 2
Passeig del Remei apartments - 3
Passeig del Remei apartments - 4
Passeig del Remei apartments - 5
Passeig del Remei apartments - 6
Passeig del Remei apartments - 7
Passeig del Remei apartments - 8
Passeig del Remei apartments - 9
Passeig del Remei apartments - 10
Passeig del Remei apartments - 11
Passeig del Remei apartments - 12
Passeig del Remei apartments - 13
Passeig del Remei apartments - 14