Cesc’s House Groundfloor extension and renovation, L'Esquirol, 2020

PREMIS

Premis d'Arquitectura Comarques Centrals 2021 - MENCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR

PUBLICACIONS

Diseño Interior  issue # 343. Versió digital 

Vía Construción  issue #156  pag 31 - Versió digital

Arquitectura y Diseño - Veure article

NAN Arquitectura y construcción -  issue #170   / Veure article

Diario Design - Veure article

Plataforma Arquitectura - Veure article / Archdaily (ENG)  here  /Archdaily (PORT) veja a publicação / Archdaily (Chinese) 这里

Detail  (GER) - Siehe Artikel hier  / See article (ENG)

Designboom  - See article (ENG)

Archilovers - Veure article (ENG)

Rethinking The Future -See article (ENG) 

Domus - See article (ENG) - Italian version (IT)

Divisare - See article (ENG)

Arquine - Veure article

Archello -See article (ENG)

Decor Desing  - См. статью (RUS)

Arquimaster - Veure article

Mojdom (SVK) - Pozri článok

Baunetz_Wissen (GER) - Siehe Artikel hier

Isplora - Veure article (ENG) - Italian version (IT)

Hype and Hyper -See article (ENG)

Vereres - Veure article

 


 Promotor
Privat

Superfície construida
120 m2

Data
2020

Fotògraf
Andrés Flajszer

The property proposes the transformation of the ground floor of a house between walls into a habitable space. The main requirements of the project are related to the climate conditioning: light and ventilation. 


After analysing the urban planning regulations, we came to the conclusion that the house can grow towards the courtyard by 5 metres. On the other hand, the regulations limit the roofs to sloping roofs of Arabic tile with a parallel ridge on the street.

In this context, we considered a V-shaped roof solution which provides us with 3 answers to the requirements: On the one hand, opening up to the views. The plot has an excellent orientation, and from the beginning we considered essential for the roof to be raised towards the courtyard and the views.  On the other hand, if we consider a single-pitched roof facing the views, we would have an excessive volume that would deprive us of views, light and ventilation to the pre-existing first-floor dwelling and would give a sensation of interior space to the proposal. Therefore, the option of a V-shaped roof gives us the possibility of opening up to the views and limiting the  interior clear ceiling height. Finally, the "V" allows us to generate a straight opening to the entire façade that guarantees natural light and ventilation throughout the central space. 

It is obvious that a solution such as this has a series of technical problems, especially in terms of water drainage. To solve this issue, a large reinforced concrete "channel-beam" is proposed running from party wall to party wall. This is a powerful piece that organises the space. It also collects the water from the two slopes and serves as a support for the roof beams. 

The space is organised sequentially from the street towards the courtyard. It is divided into three interior and two exterior centrelines which are interrelated: The first is essentially related to the street. A parking area, an access area is a filter between the public and private spaces. 

In the centre, with no direct views but with natural lighting and ventilation through the roof opening, the utility spaces. Kitchen, bathrooms and office. This is a server space that is occupied by the adjacent spaces according to the moment of the day, the use or the needs. It can be described as acting as an ecotone between the first and third centrelines. 

In relation to the courtyard we find the day area, oriented towards the views: living room and bedroom. The all-glass façade, with a rhythm of closely spaced pillars, becomes a filter. Linked to the third centreline is the first exterior one. A patio-terrace, relatively elevated with respect to the landscape, serves as an extension of the third centreline, as a summer lounge and, above all, as a viewpoint for the sunsets. Finally, the last centreline is a courtyard at a lower level. A space entirely connected to the l'Esquirol vegetable plot. A green space with natural vegetation.


La propietat ens planteja la transformació d'uns baixos d'un habitatge entre mitgeres en un espai habitable. Els principals requisits del projecte tenen a veure amb la necessitat de condicionament climàtic: llum i ventilació. 

Un cop analitzada la normativa urbanística s'arriba a la conclusió que la casa pot créixer cap al pati uns 5 metres. En contrapartida, la normativa limita les cobertes a cobertes inclinades de teula àrab amb carener paral·lel al carrer. 

En aquest context ens plantegem una coberta en V. Aquesta solució ens aporta 3 solucions als problemes i requeriments que planteja el projecte: Per una banda, ens obrim a les vistes. La parcel·la té molt bona orientació, des de les primeres idees veiem imprescindible que la coberta s'aixequés cap al pati i cap a les vistes.  Per altra banda, si ens plantegem una coberta a una sola aigua cap a les vistes, tindríem un volum excessiu que ens privaria de vistes, llum i ventilació a l'habitatge preexistent de planta primera i donaria una sensació d'espai interior a la proposta poc acotada i desmesurada.  Per tant, l'opció d'una coberta en V ens dona la possibilitat d'obrir-nos a les vistes i acotar l'altura lliure interior.

Finalment, la V ens dona peu a generar una obertura lineal a tota la façana que garanteix llum i ventilació natural a tot l'espai central. 

És evident que una solució com aquesta porta una sèrie de complicacions tècniques sobretot en l'evacuació d'aigües. Per resoldre-ho es proposa una gran biga-canal de formigó armat que va de mitgera a mitgera. Aquesta és una peça contundent que organitza l'espai. A més de recull l'aigua de les dues vessants i serveix de suport de les bigues de coberta. 

L'espai s'organitza seqüencialment des del carrer cap al pati. Es divideix en tres crugies interiors i dues d'exteriors que s'interrelacionen: La primera, relacionada essencialment amb el carrer. Un espai d'aparcament, d'accés, un filtre entre l'espai públic i el privat.  En el centre, sense vistes directes però amb il·luminació i ventilació natural a través de l'obertura de coberta els espais de servei. Cuina, banys i estudi. Aquest és un espai servidor que queda colonitzat pels espais contigus en funció del moment del dia, l'ús o les necessitats. Es pot dir que actua com a ecotò entre la primera i la tercera crugia. 

Amb relació amb el pati, la zona de dia, orientada a les vistes: sala d'estar i dormitori. La façana, tota de vidre, amb un ritme de pilars molt propers es transforma en un filtre. Vinculat a la tercera crugia hi ha la primera crugia exterior. Un pati-terrassa de paviment dur, relativament elevat respecte al paisatge fa d'extensió de la tercera crugia, com una sala d'estiu i, sobretot, fa de mirador per les postes de sol.

Finalment, l'última crugia és un pati a una cota inferior. Un espai totalment vinculat a l'horta de l'Esquirol. Un espai verd amb vegetació autòctona. 


The property proposes the transformation of the ground floor of a house between walls into a habitable space. The main requirements of the project are related to the climate conditioning:...

Llegir més
Cesc’s House - 0
Cesc’s House - 1
Cesc’s House - 2
Cesc’s House - 3
Cesc’s House - 4
Cesc’s House - 5
Cesc’s House - 6
Cesc’s House - 7
Cesc’s House - 8
Cesc’s House - 9
Cesc’s House - 10
Cesc’s House - 11
Cesc’s House - 12
Cesc’s House - 13
Cesc’s House - 14
Cesc’s House - 15
Cesc’s House - 16
Cesc’s House - 17
Cesc’s House - 18