Vivet houses Two wooden family houses, Vidrà, 2022

Promotor
Privat: Fusteria Vivet Vidrà

Data
2022

Fotògraf
Andrés Flajszer

Located in Vidrà, in the beautiful middle of the Bisaura, halfway between the regions of Osona, Ripollès and Garrotxa, two semi-detached houses are being planned. The property, located on the Font street, has a challenging topography with more than 4 metres of north-south slope. The road, on the south façade, has a gradient of more than 20% and surrounds the house until it ends in an open space that is significantly flatter to the north, a very pleasant place to be in summer. On the other hand, the site enjoys a very good orientation, with all-day sunshine and privileged views over the landscape, the Bisaura mountains, the village and, above all, the church and its bell tower.

This project has been promoted by the Vivet de Vidrà woodwork company, the owner of the site. The main objectives of the project are, on one hand, to achieve low environmental impact and high energy efficiency; on the other, to provide a high quality project at a competitive cost and, finally, to propose an architecture fully integrated into the landscape.

In order to achieve this triple approach, it is considered:

In first place, to work with bare, neutral materials; with the intention of making the most of the features of each one reducing the environmental impact in the building process. Therefore, a large concrete plinth is proposed that resolves the differences in level of the site and, once executed, the entire project is developed with dry construction using a plywood structure, interior finishes of three-layer fir panels, wooden fibre insulation and a ventilated façade with a wood-cement composite panel. Furthermore, it is committed to minimise the number of openings and, those that are essential, are located strategically in order to achieve good solar radiation and avoid losses. In this way, the houses behave extremely well since there are almost no heat channel breakage, reducing to a minimum the energy consumption throughout their useful life.

Secondly, priority has been given to standardisation and BIM modelling. The entire organisation of the interior space follows the 1.25 modularity of the panels. This avoids material waste and reduces costs significantly. This means that almost no waste is generated on site. On the other hand, the floor plan is an exercise in programmatic efficiency. As little space as possible has been built while maintaining spatial quality. There are no useless circulation areas; the entire floor is organised around a wet core that groups together bathrooms, kitchen and all services (hot water, heating, electricity and data, drainage...). In this way we find a high-tech central space, which liberates the façades from technical commitments beyond insulation.

Finally, the design and material strategy is a consequence of the interpretation of the Bisaura landscape. Not only the timber, tiles and composite façade panels evoke the countryside and its appearance, but also the volume itself, the small vertical openings, the large openings on the south façade, almost like escapes, stand out. The volumetric impact of an almost abstract piece rooted in the landscape, like the large 19th-century farmhouses so characteristic of Vidrà, is highlighted.

In conclusion, this is a project that, beyond environmental requirements and execution costs, provides an effective solution to the basic needs of living: a small shelter that meets the emotional capacity of architecture.


Situades a Vidrà, en el bell mig del Bisaura, a cavall entre Osona, el Ripollès i la Garrotxa, es plantegen dues cases aparellades.La parcel·la, situada al carrer de la Font, té una topografia exigent amb més de 4 metres de desnivell en l’eix nord-sud. El vial, a la façana sud, té una pendent que supera el 20% i rodeja la casa fins a desembocar a un espai lliure sensiblement pla a nord, un espai molt agradable a l’estiu. Per altra banda, la parcel·la es beneficia d’una molt bona orientació, amb assoleig tot el dia i gaudint d’unes vistes privilegiades al paisatge; a les muntanyes del Bisaura, al poble i, sobretot, a l’església i el seu campanar.

Aquest és un projecte promogut per la Fusteria Vivet de Vidrà, propietària del solar. Els principals objectius del projecte són: per una banda aconseguir un baix impacte ambiental i una alta eficiència energètica; per altra, oferir un producte d’alta qualitat a un cost competitiu; i finalment, plantejar una arquitectura integrada al paisatge.

Per resoldre aquest triple objectiu, es planteja:

En primer lloc, treballar amb materials despullats, neutres; amb l’idea d’aprofitar al màxim les característiques de cada un d’ells i reduir l’impacte ambiental del procés de construcció. Així, es projecta un gran sòcol de formigó que resolt els desnivells de la parcel·la i, una vegada executat, es desenvolupa tot el projecte amb construcció en sec a base d’una estructura de fusta laminada, uns acabats interiors de panells de tricapa d’avet, aïllament de fibres de fusta i una façana ventilada amb un panell de compost de fusta-ciment. A més, es fa un esforç important per minimitzar les obertures i, les imprescindibles, col·locar-les estratègicament per aconseguir radiació i evitar pèrdues. D’aquesta manera, les cases es comporten fabulosament bé ja que gairebé no hi ha ponts tèrmics, reduint al mínim els consums en vida útil.

En segon lloc, s’ha prioritzat l’estandardització i el modelatge. Tota l’organització de l’espai respon al mòdul de 1,25 dels panells. D’aquesta manera s’evita el dispendi de material i es redueixen considerablement els costos. Una derivada relacionada amb el primer punt és que gairebé no es genera residu a l’obra. Per altra banda, la planta és un exercici d’eficiència programàtica. S’ha construït el mínim possible sense renunciar a la qualitat espacial. No hi ha espais de recorregut; Tota la planta s’organitza al voltant d’un nucli humit que agrupa banys, cuina i tots les serveis (muntants d’aigua calenta, calefacció, electricitat i dades, desaigües...). D’aquesta manera apareix un espai central molt tecnificat i així s’alliberen les façanes de compromisos tècnics més enllà de l’aïllament.

Finalment, l’estratègia formal i de materialitat és una conseqüència de la lectura del paisatge del Bisaura. No tant sols la fusta, la teula i el panell compost de façana, evoquen al paisatge i a la seva materialitat. A més, es tracta del volum; les obertures, petites i verticals; els grans forats a façana sud, gairebé com eixides. Destaca la contundència volumètrica d’una peça gairebé abstracta ancorada al paisatge, com les grans masies del segle XIX, tant característiques de Vidrà.

En definitiva, es tracta d’un projecte que, per sobre dels requeriments ambientals i de costos d’execució, dona resposta a les necessitats bàsiques d’habitar: un petit refugi que no renuncia a la capacitat emotiva de l’arquitectura.


Located in Vidrà, in the beautiful middle of the Bisaura, halfway between the regions of Osona, Ripollès and Garrotxa, two semi-detached houses are being planned. The property, located on the Font...

Llegir més
Vivet houses - 0
Vivet houses - 1
Vivet houses - 2
Vivet houses - 3
Vivet houses - 4
Vivet houses - 5
Vivet houses - 6
Vivet houses - 7
Vivet houses - 8
Vivet houses - 9
Vivet houses - 10
Vivet houses - 11
Vivet houses - 12
Vivet houses - 13
Vivet houses - 14
Vivet houses - 15
Vivet houses - 16
Vivet houses - 17
Vivet houses - 18
Vivet houses - 19
Vivet houses - 20
Vivet houses - 21
Vivet houses - 22