Bicitancat Prefabricated modules for secure bicycle storage, 2021

PREMIS

Seleccionat Premis Catalunya Construcció (CAATEEB)- Categoria Innovació en la construcción 

Promotor
FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Data
2021

Fotògraf
Andrés Flajszer

BICITANCAT

BICYCLE - PUBLIC TRANSPORT INTERMODALITY

The project is part of FGC's (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) Agenda 2030 objectives, in which it is committed to giving the bicycle an essential role in urban mobility, understanding the bicycle as an instrument of transformation to contribute to the city' s pacification, social cohesion and to fight climate change.

Thus, cycling is seen as a complementary option to public transport.

The aim is to implement modules in railway stations located outside the metropolitan area of Barcelona and therefore provide a service to users in the surrounding regions such as Baix Llobregat, Vallès Occidental, Anoia and Bages. It offers the chance to use combined mobility and to store bicycles in a safe and practical place.

PRE-INDUSTRIALISED AND ADAPTABLE MODULES

The main requirement of the project is to protect approximately 50 bicycles from meteorological conditions and vandalism.

For this purpose, a prefabricated structure based on steel profiles is proposed.

A two-level system is used to minimise the occupied surface area and a galvanised grille enclosure that allows for interior-exterior visual control. A four-sided roof guarantees the evacuation of rainwater, lowers the perimeter level of the module and acts as a visual reference in the urban landscape. The module is powered by photovoltaic energy from a panel placed at the peak of the roof.

The entire structure is designed to be assembled and disassembled in the shortest possible time and with the least possible impact on the site area. A large part of the assembly is done in the factory.

In order to make transport more efficient, the module is broken down into structural plans. This reduces the volume, avoiding the need to "transport air".

Finally, adaptability is an important aspect of the proposal. On the one hand, the system can be adapted to any location. The adjustable feet mean that it can fit in different situations. On the other hand, it is designed to be able to be expanded according to the changing needs of different sites.

Bicitancats are therefore more of a system than a product. A strategy adaptable to the changing needs of metropolitan mobility.


BICITANCAT

INTERMODALITAT BICICLETA- TRANSPORT PÚBLIC


El projecte s’emmarca dins dels objectius de l’Agenda 2030 de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) on es fa una aposta per retornar a la bicicleta un protagonisme essencial en la mobilitat urbana. Entenent la bicicleta com un instrument de canvi per pacificar la ciutat, contribuir a la cohesió social i combatre el canvi climàtic.

Així doncs s’entén la bicicleta com un mitjà complementari al transport públic.


L’objectiu és implementar mòduls a les estacions de Ferrocarriles situades fora de l’àmbit metropolità de Barcelona i així donar servei als usuaris de comarques pròximes com El Baix Llobregat, El Vallès Occidental, la Anoia o el Bages. Donant l’oportunitat d’utilitzar la mobilitat combinada i deixar la bicicleta en un lloc segur i pràctic.

.

MÒDULS PREINDUSTRIALITZATS Y ADAPTABLES


El principal requeriment del projecte és protegir de l’ordre 50 bicicletes de les inclemències meteorològiques i del vandalisme.


Per fer-ho es planteja una estructura prefabricada a base de perfilaria d’acer.


Un sistema a dos nivells per minimitzar la superfície d’ocupació i un tancament amb religa galvanitzada que permet tenir un control visual interior-exterior. Una coberta a quatre aigües que garanteix l’evacuació d’aigües pluvials, permet baixar la cota perimetral del mòdul i actua com a referencia visual en el paisatge urbà.

El mòdul s’alimenta a través d’energia fotovoltaica amb una placa col·locada al vèrtex de la coberta.


Tota l’estructura està concebuda per poder-se muntar i desmuntar en el mínim temps possible i el mínim impacte sobre la zona d’implantació. Gran part del muntatge es fa a taller.


Per fer més eficient el transport es planteja fragmentar el mòdul en plans estructurals.

D’aquesta manera es redueix el volum, és a dir, s’evita transportar aire.


Finalment un aspecte important de la proposta és l’adaptabilitat.

Per una banda, el sistema permet adaptar-se a qualsevol emplaçament. Els peus regulables fan que pugui adaptar-se a diferents situacions.

Per altra, està concebut per poder-se ampliar en funció de les necessitats canviants dels diferents emplaçaments.


Així doncs, els Bicitancats son més un sistema que no pas un producte. Una estratègia adaptable a les necessitats canviants de la mobilitat metropolitana.

BICITANCAT

BICYCLE - PUBLIC TRANSPORT INTERMODALITY

The project is part of FGC's (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) Agenda 2030 objectives, in which it is committed to giving the bicycle...

Llegir més
Bicitancat - 0
Bicitancat - 1
Bicitancat - 2
Bicitancat - 3
Bicitancat - 4
Bicitancat - 5
Bicitancat - 6
Bicitancat - 7
Bicitancat - 8
Bicitancat - 9
Bicitancat - 10
Bicitancat - 11
Bicitancat - 12
Bicitancat - 13
Bicitancat - 14
Bicitancat - 15