Ribes Vila Railway Station Expansion Ribes de Freser., 2021

Promotor
FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Data
2021

Fotògraf
Andrés Flajszer

Ribes Vila is the Nuria rack railway station in the centre of Ribes de Freser.

In addition to the administrative and management building, in the same area we find a large car park, the old garages which have been converted into a museum for the rack railway and, of course, the platforms, services and passenger checkpoint. This last is on the ground floor of the administrative building.

A HINGE STRUCTURE

The main aim of the project is to reorganise the whole complex, by centralising the ticket sales and control services, increasing the space for passengers at specific times (train arrivals and departures) and expanding the area used for general administration.

Therefore, a "hinge" structure is proposed; a structure that connects the car park with the platforms, covering the difference in level with a continuous slope.

A structure that connects and acts as a filter. All the checkpoints and ticket sales for passengers and for the museum are organised centrally, linked to the administrative building.

The whole structure has been designed as a dry construction: four metal pillars and a two-dimensional grid of plywood.

This lightweight and permeable architecture allows the project to be considered more as an urban and landscape intervention than as the extension of one of the two pre-existing buildings. In this way, the two pre-existing buildings still have their own presence and do not compete with each other.

From an environmental point of view, we are working with dry construction systems, which in addition to reducing the consumption of the manufacturing and production process, allows us to consider disassembling, deconstructing, extending or re-locating the station according to future needs.

In this way, a project that was meant to be an extension of an existing building has been adapted to an exercise in management of fluxes resolved with a small reusable structure that interlinks the entire building.


Ribes Vila és l’estació del cremallera de Núria al centre de Ribes de Freser.

A més de l’edifici administratiu i de gestió, en el mateix àmbit, hi trobem una bossa important d’aparcament, les antigues cotxeres transformades en museu del cremallera i, evidentment, les andanes, serveis i control de passatgers. Aquest últim a la planta baixa de l’edifici administratiu.

UNA ESTRUCTURA COM A FRONTISA

El principal objectiu del projecte és reordenar el conjunt, centralitzant els serveis de venda i control, guanyant espai per passatgers en moments puntuals (arribades i sortides de trens) i augmentant la superficie destinada a administració general.

Així doncs, es planteja una estructura frontissa, una pèrgola que uneix l’aparcament amb les andanes salvant-ne el desnivell amb una pendent contínua.

Una estructura que articula i fa de filtre. Vinculat a l’edifici administratiu es centralitzen tots els controls i vendes de tiquets per passatgers i pel museu.

Tota l’estructura s’ha platejat amb una construcció en sec. Quatre pilars metàl·lics i una malla bidimensional de fusta laminada.

Aquesta arquitectura, lleugera i permeable, fa que la projecte es llegeix més com una intervenció urbana i paisatgística que com una ampliació d’un dels dos edificis preexistents. Així els dos edificis preexistents segueixen tenint la seva pròpia presència i no competeixen.

Des d’un punt de vista ambiental, es treballa amb sistemes constructius en sec, que a més de reduir en consum del procés de fabricació i producció permet pensar en desmuntar, desconstruir, ampliar o reubicar l’estació en funció de els necessitats futures.

Així doncs, un projecte que havia de ser d’ampliació d’un edifici preexistent, s’ha transformat en un exercici de gestió de fluxes resolt amb una petita estructura reutilitzable que entrelliga el conjunt.

Ribes Vila is the Nuria rack railway station in the centre...

Llegir més
Ribes Vila Railway Station Expansion - 0
Ribes Vila Railway Station Expansion - 1
Ribes Vila Railway Station Expansion - 2
Ribes Vila Railway Station Expansion - 3
Ribes Vila Railway Station Expansion - 4
Ribes Vila Railway Station Expansion - 5
Ribes Vila Railway Station Expansion - 6
Ribes Vila Railway Station Expansion - 7
Ribes Vila Railway Station Expansion - 8
Ribes Vila Railway Station Expansion - 9
Ribes Vila Railway Station Expansion - 10